Maynila sa mga pangil ng dilim (Manila in the Fangs of Darkness)
Want to See
Not Interested
Rate it ½ star
Rate it 1 star
Rate it 1½ stars
Rate it 2 stars
Rate it 2½ stars
Rate it 3 stars
Rate it 3½ stars
Rate it 4 stars
Rate it 4½ stars
Rate it 5 stars
Maynila sa mga pangil ng dilim (Manila in the Fangs of Darkness)